PROGRAM KONFERENCJI

Sobota, 19 września 2020

Obrady online

9.50 – 10.20 logowanie się do spotkania

10.20-10.25 powitanie uczestników konferencji, oficjalnie rozpoczęcie obrad

PANEL I A

10.25-11.15

mgr Cyprian Kraszewski (Uniwersytet Gdański), Pedagogika Bolesława Kaprockiego w pracy „Kłamstwo w szkole”

mgr Małgorzata Mielewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rozwój szkolnictwa w województwie pomorskim w latach 1920-1939

PANEL I B

10.25-11.15

mgr Zuzanna Tomsa-Kubiczek (Uniwersytet Opolski), Spotkanie z Innym i oswajanie Innego poprzez omawianie lektur szkolnych w edukacji polonistycznej na II etapie edukacyjnym (przykłady)

dr Renata Bryzek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Przewodnik, rzemieślnik, mistrz? Portrety nauczycieli w wybranych utworach literackich dla dzieci i młodzieży

przerwa

PANEL II A

11.35-12.50

Kamil Jastrzębski (Uniwersytet Jagielloński), Spór o gimnazja i ich likwidację na tle reformy oświaty z 2017 roku

mgr Agnieszka Sukiennik (Uniwersytet Gdański), Realizacja reformy edukacji likwidującej gimnazja na przykładzie miasta Gdańska

dr Marzena Świstak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Uniwersytet reformy 2.0 – krok ku nowoczesności?

PANEL II B

11.35-12.50

mgr Anna Madej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), dr Rafał Roguski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kształcenie studentów Instytutu Historii UPH na kierunku historia specjalność nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych w warunkach nauki zdalnej. Studium przypadku

mgr Magdalena Kaliszewska-Henczel (Uniwersytet Łódzki), Edukacyjne inicjatywy nauczycieli w warunkach pandemii SARS-CoV-2

mgr Grzegorz Całek (Uniwersytet Warszawski), Edukacja zdalna podczas pandemii – czas na wnioski

przerwa

PANEL III A

13.10-14.25

mgr Jakub Romaniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Społeczno-polityczny wymiar komiksu ,,Deadly Class”

mgr Jagoda Kościelniak (Uniwersytet Gdański), Woda w Grudziądzu i szalince w tarapatach, czyli jak gry cyfrowe uczą o Polsce

mgr Kamil Myszkowski (Uniwersytet Śląski), Metafora w edukacji fotograficznej

PANEL III B

13.10-14.25

mgr Gabriela Pawlak (Uniwersytet Warszawski), Czemu była nam potrzebna Szkoła Rycerska Stanisława Augusta?

mgr Klaudia Starowicz, Wizerunek Zakonu Smorgońskiego w cyklu felietonów „Świstek Krytyczny” Stanisława Kostki Potockiego

mgr Agnieszka Baran (Uniwersytet Warszawski), Podręczniki Komisji Edukacji Narodowej – założenia programowe a realizacja

przerwa

PANEL IV A

15.15-16.30

mgr Magdalena Kuczaba-Flisak (Uniwersytet Jagielloński), Co czytać dzieciom? – kilka słów o zmiennych kryteriach wyboru książek dla dzieci i młodzieży

mgr Zuzanna Tomsa-Kubiczek (Uniwersytet Opolski), Spotkanie z Innym i oswajanie Innego poprzez omawianie lektur szkolnych w edukacji polonistycznej na II etapie edukacyjnym (przykłady)

Dariusz Żółtowski (Uniwersytet Warszawski), Dlaczego warto „grzebać” przy kanonie lektur szkolnych?

PANEL IV B

15.15-16.30

mgr Marzena Dobosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), E-learning a może e-teaching w szkole? – współczesne perspektywy edukacji XXI wieku

mgr Agnieszka Urniaż (Uniwersytet Wrocławski), Skuteczność nauczania języka na odległość w różnych grupach wiekowych

Natalia Maszkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nauczanie na ekranie – czyli nowe technologie a nauka języków obcych

Niedziela, 20 września 2020

Obrady online

9.30 – 9.55 logowanie się do spotkania

PANEL V A

10.00-11.15

mgr Karolina Nawłatyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pokolenie „kopiuj-wklej”, czyli o zjawisku plagiatu w pracach licencjackich i magisterskich

mgr Maria Schulders (Uniwersytet Warszawski), Możliwość zastosowania modelu samo-autorstwa w szkolnictwie wyższym

dr Weronika Lipszyc (Uniwersytet Warszawski), Sztuka poza akademią: wybrane aspekty edukacji artystycznej w XIX-wiecznej Polsce

przerwa

PANEL V B

10.00-11.15

Łukasz Hawrylak (Uniwersytet Śląski), Jak sfinansować studia? Uwag kilka o prawnej formie stypendiów dla studentów

Daria Pajdowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Patryk Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Program „Dostępność Plus” – realizacja w sferze edukacji a potrzeby uczniów z dysfukcjami wzroku

mgr Emilia Paszek (Uniwersytet Gdański), prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska (Uniwersytet Gdański), Komunikacja na lekcji języka obcego w szkole

przerwa

PANEL VI A

11.35-12.50

mgr Marta Bainka (Uniwersytet Śląski), Edukacja regionalna w Europie – analiza sytuacji

mgr Aleksandra Gulińska (Fundacja Inna Przestrzeń), Wsparcie ucznia cudzoziemskiego w polskiej szkole

mgr Klaudia Mucha-Iwaniczko (Uniwersytet Jagielloński), Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Literatura jako narzędzie integrujące grupy wielokulturowe

PANEL VI B

11.35-12.50

Joanna Nawrotkiewicz (Uniwersytet Warszawski), Specyfika współczesnej edukacji patriotycznej w Chińskiej Republice Ludowej

Michał Wojnarowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Sabina Szostek (Uniwersytet Rzeszowski), Wady i zalety szkół prywatnych na przykładzie Polski i świata

mgr Arleta Witek (Uniwersytet Gdański), Krytyczna ocena współczesnej szkoły, czyli jaka mogłaby być edukacja i dlaczego taka nie jest?

przerwa

PANEL VII

13.10-14.25

mgr Piotr Osiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Alegoreza jako metoda edukacyjna w świetle pism Lucjusza Anneusza Kornutusa, Heraklita Alegorety i Plutarcha z Cheronei

mgr Elżbieta Szyngiel (Uniwersytet Wrocławski), Pomiędzy problemem tożsamości narodowej a konfliktem wieszczów. W jaki sposób uczyć dzisiaj o polskiej literaturze romantycznej?

mgr Aleksandra Naróg (Uniwersytet Jagielloński), Gombrowiczowskie obrazy (anty)edukacji

Reklama

CFP: Edukacja

Kwestia edukacji zawsze była i wciąż pozostaje istotnym elementem życia społecznego, rodzinnego i osobistego. Współczesna rzeczywistość stawia jednak przed nami bardzo wiele wyznań i pytań związanych z problematyką edukacyjną. W kulturze, social mediach, w codziennych rozmowach ujawniają się i niekiedy też utrwalają stereotypy i archetypy związane z kwestiami edukacyjnymi. Organizatorzy konferencji uznali, że wszystkie te aspekty warte są naukowego namysłu, dlatego proponują zastanowienie się m.in.  – choć nie tylko – nad takimi problemami, jak:

 • historia edukacji;
 • polityczne dyskursy w edukacji;
 • edukacja a ekonomia;
 • edukacja a rodzina;
 • kultura i edukacja, edukacja w tekstach kultury (literatura, film, serial, komiks etc.);
 • archetypy i stereotypy: relacje mistrz-uczeń, stereotyp nauczyciela, edukatora etc.;
 • reedukacja; 
 • edukacja szczególna (np. osób niepełnosprawnych);
 • edukacyjna degradacja społeczeństwa; 
 • edukacja w mediach, social mediach;
 • nowe technologie w edukacji;
 • polska edukacja na tle światowej
 • programy kształcenia i ich przydatność w dorosłym życiu;
 • kursy, dokształcanie, samokształcenie;
 • reforma edukacji;
 • edukacja akademicka;
 • protesty na tle edukacyjnym;
 • edukacja a pandemia;
 • problemy edukacji;
 • koncepcje edukacyjne;
 • podróże a edukacja;
 • edukacja publiczna i prywatna;
 • kontrowersje.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres edukacja.konferencja@gmail.com mija 2 września 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://edukacjakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)